พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี

พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี ในท่ารำพราหมณ์เข้า ขนาดเท่าฅนจริง ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจีนทร์หมอ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

องค์พระพิราพ

องค์พระพิราพ ในท่ารำพระพิราพเต็มองค์ ขนาดเท่าฅน ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจันทร์หอม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

พ่อครูของเรา

พ่อครู ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เกิดวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
เป็นครูผู้อนุรักษ์ ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย สอนการทำหัวโขนผลงาน
เป็นผู้ริเริ่มนำพระพิราพสร้างในรูปแบบวัตถุมงคลเป็นคนแรกของโลก เผยแพร่พระพิราพให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
สร้างรูปปั้นพระดาบส ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนด้วยผงจันทร์หอม นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราขทานมูลนิธิพระดาบส
สร้างหัวโขนพระภรตมุนี ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นสมบัติของ โครงการยุวศิลปิน ในมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
จัดนิทรรศการ”พระพิราพ”เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
วีระ อริยโชติ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

 พ่อตั้งเว็บไซต์มนต์นัทธ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ ให้คณะศิษย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครูเทพเจ้าของวิชาที่พ่อให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธา

 มนต์นัทธ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยศิษย์สามฅน ปีนี้มนต์นัทธ์ มีอายุย่าง ๑๕ ปี 


          ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ