ไหว้ครูบูชาคุรุเทพ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณแม่หนู สรวงสุดา จัดพิธีไหว้ครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของค่ายชลลัมพี
ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ราศรีมีน ในวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา ตามปฏิทินนิรายนะ ลาหิรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วันธงชัย : วันพุธ วันอธิบดี : วันอังคาร วันโลกาวินาศ : วันพฤหัสบดี
ถือเป็นมงคลพิธีพลีบูชาคุรุเทพองค์พฤหัสบดี เพื่อความสมบูรณ์ด้วยปัญญา สติ นำพาชีวิตถึงความสุขสวัสดี
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิธีสมโภชรูปเคารพ ” ที่วังหน้า “

พิธีสมโภชรูปเคารพสำหรับมอบให้ศิษย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร ที่เข้ารับการครอบจากครูพิธีกร ไหวัครูนาฏดุริยางคศิลปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
๖ มกราคม ๒๕๖๕

Love’s Eternal FireLove can spring up like a wirlwind, let it swirl around and be found in you.Love in the great miracle cure.

Loving ourselves works miracles in our lives.Stop understimate youself.

Siriphong Kruphanpakit

I am what I amIn my individuality.

I express the God-Force within me.

In service I give of what I have beoome.

I am what I amEternal, immortal, universal, and infinite.And so be it.

Siriphong Kruphanpakit

We are one.
Everything in the universe is within you.
Ask all from yourself.
When you realize that the distinction between inner and outer is in the mind only, you are not longer afraid.

Siriphong Kruphanpakit