พ่อครูของเรา

พ่อครู ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เกิดวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
เป็นครูผู้อนุรักษ์ ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย สอนการทำหัวโขนผลงาน
เป็นผู้ริเริ่มนำพระพิราพสร้างในรูปแบบวัตถุมงคลเป็นคนแรกของโลก เผยแพร่พระพิราพให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
สร้างรูปปั้นพระดาบส ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนด้วยผงจันทร์หอม นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราขทานมูลนิธิพระดาบส
สร้างหัวโขนพระภรตมุนี ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นสมบัติของ โครงการยุวศิลปิน ในมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
จัดนิทรรศการ”พระพิราพ”เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
วีระ อริยโชติ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

 พ่อตั้งเว็บไซต์มนต์นัทธ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ ให้คณะศิษย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครูเทพเจ้าของวิชาที่พ่อให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธา

 มนต์นัทธ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยศิษย์สามฅน ปีนี้มนต์นัทธ์ มีอายุย่าง ๑๕ ปี 


          ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ