วันสำคัญของชาววังหน้า

วันสำคัญของชาววังหน้าพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่สี่พระองค์ที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กษัตริย์วังหน้า พระราชสมภพวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๓ ครองราชย์วันที่ ๒ เมษายน พ. ศ. ๒๓๙๔ บวรราชาภิเษก วันที่ ๒๕ พฤษถาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ สวรรคต วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ ครองราชย์ ๑๓ ปี ๒๘๐ วัน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พ่อครูของเรา

พ่อครู ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เกิดวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
เป็นครูผู้อนุรักษ์ ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย สอนการทำหัวโขนผลงาน
เป็นผู้ริเริ่มนำพระพิราพสร้างในรูปแบบวัตถุมงคลเป็นคนแรกของโลก เผยแพร่พระพิราพให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
สร้างรูปปั้นพระดาบส ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนด้วยผงจันทร์หอม นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราขทานมูลนิธิพระดาบส
สร้างหัวโขนพระภรตมุนี ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นสมบัติของ โครงการยุวศิลปิน ในมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
จัดนิทรรศการ”พระพิราพ”เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
วีระ อริยโชติ